Een DMCA-tegenklacht indienen

Als Etsy naar aanleiding van een DMCA-melding van inbreuk op copyright (een) listing(s) uit je shop verwijderd heeft en je denkt dat dit een fout is, of dat het om een ander gaat, kun je overwegen om een DMCA-tegenklacht in te dienen. 

Lees ons DMCA-tegenklachtbeleid om te kijken of je een tegenklacht kunt indienen. Als je in goed vertrouwen van mening bent dat deze melding van inbreuk is ingediend op grond van een verkeerde identificatie of een misverstand, kun je overwegen een DMCA-kennisgeving van tegenvordering in te dienen. Instructies voor het indienen van een DMCA-tegenklacht vind je in de e-mail over vermeende schending van copyright.

Wat zijn DMCA-tegenklachten?

Tegenklachten zijn een manier om een melding van inbreuk op copyright te betwisten. Tegenklachten worden gedeeld met de klagende partij en bevatten jouw contactgegevens en een verklaring op straffe van meineed dat je te goeder trouw meent dat het materiaal verwijderd of uitgeschakeld is als gevolg van een fout of onjuiste identificatie.  

Tenzij de klagende partij Etsy op de hoogte stelt van juridische stappen waarmee zij een gerechterlijk bevel aanvragen om jouw inbreukmakende activiteiten te stoppen, kun je het verwijderde materiaal 10 werkdagen nadat Etsy je tegenklacht heeft verwerkt opnieuw aanbieden.

Houd wel in je achterhoofd dat het indienen van een tegenklacht een serieuze zaak is die juridische en financiële gevolgen kan hebben en de klagende partij kan ervoor kiezen om juridische actie tegen jou te ondernemen.  

Waarvoor kan ik een DMCA-tegenklacht indienen?

Tegenklachten kunnen uitsluitend worden ingediend tegen meldingen van inbreuken op copyright. Etsy's Intellectueel Eigendomsbeleid zet uiteen welke info nodig is om een geldige DMCA-tegenklacht in te dienen.  

Etsy kan geen tegenklachten accepteren voor claims die geen betrekking hebben op copyright.

Wat is de DMCA?

De DMCA is de Digital Millennium Copyright Act, een Noord-Amerikaanse wet voor copyright. De DMCA beschermt online platforms tegen aansprakelijkheid als gevolg van schending van copyright. Als online platform hanteert Etsy Intellectueel eigendomsbeleid dat in overeenstemming is met het intellectueel eigendomsrecht, best practices uit de branche en de DMCA.

Indien een eigenaar van het intellectueel eigendom (of een door hen gemachtigde) een geldige melding met betrekking tot inbreuk op copyright maakt met daarin de benodigde informatie zoals omschreven in ons beleid, dan moet Etsy voortvarend handelen en het inbreukmakende materiaal, zoals vermeld in de melding, verwijderen.  

De informatie op deze pagina is uitsluitend informatief bedoeld en is geen juridisch advies. De volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie ligt bij de lezer. Neem bij specifieke vragen contact op met een advocaat. 

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support