Informatie over teruggeroepen producten vinden

Als je een toezichthouder of overheidsfunctionaris bent die contact probeert op te nemen met Etsy met veiligheidszorgen over de inhoud van verkopers, dien dan een reglementair verzoek in

Het is verboden om items op Etsy te verkopen die door toezichthouders of een fabrikant zijn teruggeroepen. Na een melding verwijdert Etsy teruggeroepen items, zoals beschreven in Etsy’s Beleid verboden items. Het is Etsy's beleid om samen te werken met regelgevende instanties bij het verwijderen van teruggeroepen producten en het informeren van members die een product hebben gekocht dat is teruggeroepen.

Verkopers moeten zich houden aan het Etsy beleid en alle toepasselijke wet- en regelgeving in hun toepasselijke rechtsgebieden, zoals de locatie van de verkoper en de locaties waarnaar zij hun items verzenden. Als een koper een verkoper bijvoorbeeld waarschuwt dat een door hem gekocht item onveilig is, kan de verkoper verplicht zijn dit aan de toepasselijke regelgevende instanties te melden en met regelgevende instanties samen te werken om de items terug te roepen en contact op te nemen met de getroffen kopers.

De onderstaande informatie is een incompleet overzicht met betrekking tot het melden van onveilige producten en terugroepacties voor bepaalde markten, uitsluitend voor educatieve doeleinden, onderhevig aan verandering in de tijd, en vormt geen juridisch advies. Raadpleeg een advocaat in jouw regio voor juridische bijstand.

 

De Consumer Product Safety Commission (CPSC) in de Verenigde Staten is belast met de bescherming van het publiek tegen onredelijke risico's op letsel of overlijden in verband met het gebruik van de duizenden soorten consumentenproducten die onder de jurisdictie van het agentschap vallen. Het werk van de CPSC om de veiligheid van consumentenproducten zoals speelgoed, wiegen, elektrisch gereedschap, aanstekers en huishoudelijke chemicaliën te waarborgen, heeft ertoe bijgedragen dat het aantal doden en gewonden in verband met consumentenproducten de afgelopen 40 jaar is gedaald.

Als je een fabrikant, importeur, distributeur en/of detailhandelaar van consumentenproducten in de VS bent, ben je wettelijk verplicht om onveilige en/of niet-conforme producten onmiddellijk aan het CPSC te melden.

Meld een onveilig product bij de CPSC. 

Lees meer informatie over de rechten en verantwoordelijkheden van ondernemingen en het CPSC handboek terugroeping.

 

Safety Gate is het EU-systeem voor gevaarlijke consumentenproducten, met uitzondering van levensmiddelen, farmaceutische producten en medische hulpmiddelen. Safety Gate (voorheen RAPEX genaamd) maakt een snelle uitwisseling van informatie tussen Europese landen en de Europese Commissie mogelijk over gevaarlijke non-foodproducten die een risico vormen voor de gezondheid en de veiligheid van de consument. De waarschuwingen bevatten gedetailleerde informatie over de betrokken producten, de risico's, de kennisgevende lidstaat en de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen.

Ondernemingen moeten:

  • alleen veilige producten op de markt brengen
  • consumenten informeren over de risico's van de door hen geleverde producten
  • ervoor zorgen dat op de markt aanwezige gevaarlijke producten kunnen worden opgespoord zodat zij kunnen worden verwijderd om risico's voor de consument te voorkomen.

Een onveilig product aan de nationale autoriteiten van de EU melden via de Product Safety Business Gateway. Bekijk meer informatie over productveiligheid in de EU.

De Office for Product Safety and Standards (OPSS) is de handhavingsautoriteit van de Britse regering voor een reeks op goederen en normen gebaseerde voorschriften. OPSS is in januari 2018 opgericht om consumentenbescherming te bieden en het vertrouwen, de productiviteit en de groei van het bedrijfsleven te ondersteunen. Zij reguleren een breed scala aan producten met de nadruk op hun veiligheid en integriteit. Zij werken samen met lokale, nationale en internationale regelgevers, met consumentenvertegenwoordigers en met bedrijven om doeltreffende bescherming te bieden en de naleving te ondersteunen. Hun missie is een betrouwbare productregulator te zijn voor het Verenigd Koninkrijk.

Bedrijven die goederen op de Britse markt brengen, moeten de relevante autoriteit in kennis stellen wanneer zij te weten komen dat een product dat zij op de markt hebben gebracht, hebben geleverd of hebben gedistribueerd onveilig is en een risico vormt voor de gebruiker, of niet aan de relevante wetgeving voldoet.

Bekijk meer informatie over het rapporteren van een onveilig product en de handleiding van de OPSS voor het melden van onveilige of niet-conforme goederen aan de bevoegde autoriteiten.

De regelgeving inzake productveiligheid in Australië is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Australian Competition and Consumer Commission en de staten en territoria. De website Product Safety Australia wordt beheerd door de ACCC namens de regelgevende instanties voor productveiligheid van de Commonwealth, de staten en de territoria. De ACCC heeft tot taak het risico van ernstig letsel en overlijden als gevolg van veiligheidsrisico's in consumentenproducten vast te stellen en aan te pakken. 

Alle in Australië gevestigde of aan Australië verkochte bedrijven, ook kleine en onlinebedrijven, moeten bij de Australian Competition and Consumer Commission aangifte doen als een door hen verkocht product de dood, ernstig letsel of ziekte veroorzaakt. Meldingen kunnen online worden gedaan en moeten binnen 2 dagen na het bekend worden van een ernstig incident worden gedaan. Door aangifte te doen kan de ACCC voorkomen dat andere mensen gewond raken.

Rapporteer een onveilig product bij de ACCC of neem contact op met de ACCC als je vragen hebt.
Bekijk de korte handleiding van de ACCC aangaande verplichte rapportage en een meer gedetailleerde handleiding.

Health Canada is verantwoordelijk voor het helpen van Canadezen om hun gezondheid op peil te houden en te verbeteren. Het zorgt ervoor dat gezondheidsdiensten van hoge kwaliteit toegankelijk zijn en werkt aan het verminderen van gezondheidsrisico's. Zij zijn een federale instelling die deel uitmaakt van de portefeuille Gezondheid.

Als je in Canada voor commerciële doeleinden consumentenproducten verkoopt, importeert of produceert, moet je gezondheids- of veiligheidsincidenten met een consumentenproduct melden aan zowel Health Canada als aan de persoon die je het product heeft geleverd.

Meld een onveilig product bij Health Canada.

Bekijk de gids van Health Canada over verplichte rapportage.

RappelConso is de Franse site met openbare informatie over het terugroepen van "algemene openbare" consumentenproducten, waaronder levensmiddelen en niet-levensmiddelen, maar met uitzondering van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Het portaal GlobalRecalls brengt op regelmatige basis informatie over teruggeroepen producten uit de hele wereld samen. Het portaal bevat informatie over verplichte en vrijwillige terugroepacties van consumentenproducten die door een overheidsinstantie zijn uitgevaardigd en openbaar zijn gemaakt.

 

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Heb je nog vragen?

Neem contact op met Support