Opłaty Etsy – podstawy

Sprzedawcy na Etsy ponoszą pewne opłaty za usługi oferowane na Etsy.com. Nasze opłaty są jednak proste i przejrzyste. 

Opłaty, które ponosi większość sprzedawców, to:

Dodatkowe opłaty wiążą się z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi dostępnych dla sprzedawców, np. Etsy Ads. Dowiedz się więcej o opłatach za sprzedaż i podatkach na Etsy. 

Aby wyświetlić swój rachunek płatniczy obejmujący opłaty i podatki naliczone za sprzedaż na Etsy:

  1. Na Etsy.com kliknij Panel sklepu.
  2. Kliknij Finanse.
  3. Kliknij Rachunek płatniczy.
  4. Należne opłaty i podatki są widoczne w pozycjach Ostatnie aktywności i Opłaty i podatki.

Jeśli masz jakąś Kwotę należną, możesz kliknąć Zapłać teraz (lub skorzystać z automatycznego obciążania, jeśli jesteś sprzedawcą z USA).

Opłaty za oferty

Produkty umieszczone w sklepie Etsy nazywamy ofertami. Opłaty za oferty to opłaty naliczane za wystawianie produktów na sprzedaż na Etsy. Naliczymy opłatę za ofertę za każdą ofertę, którą wystawisz. 

Ta opłata jest stałą kwotą i wynosi 0,20 USD za ofertę. Opłata jest naliczana niezależnie od tego, czy dany produkt zostanie sprzedany. Ta opłata jest automatycznie dodawana do rachunku płatniczego, gdy wystawisz produkt na sprzedaż.

Istnieją jeszcze inne rodzaje opłat za oferty. Są to opłata za automatyczne wznawianie po sprzedaniu, opłata za ofertę wieloegzemplarzową oraz opłata za ofertę prywatną.

Opłaty za automatyczne wznowienie po sprzedaniu

Funkcja automatycznego wznawiania sprawia, że gdy dany produkt zostanie sprzedany, to jego oferta zostanie automatycznie dodana do sklepu, dzięki czemu nie musisz robić tego samodzielnie. Jeśli włączysz taką opcją w przypadku jakiejś oferty i produkt zostanie sprzedany, to za wznowienie tej oferty naliczymy standardową opłatę 0,20 USD. 

Opłata za ofertę wieloegzemplarzową

Jeśli w ramach jednej oferty sprzedajesz produkty mające kilka wersji i klient kupi produkty w więcej niż jednej wersji, to naliczymy standardową opłatę 0,20 USD za każdy dodatkowy produkt kupiony z tej oferty. Dodatkowa opłata nie zostania naliczona, dopóki nie zostanie uiszczona płatność za te produkty. 

Na przykład jeśli w ramach danej oferty sprzedajesz kilka wersji tego samego produktu i klient kupi dwie jego wersje, to na Twoim rachunku płatniczym obok standardowej opłaty za ofertę wynoszącej 0,20 USD pojawia się dodatkowa opłata 0,20 USD za tę drugą wersję kupionego produktu. 

Dowiedz się więcej o opłatach za oferty wieloegzemplarzowe.

Opłaty za oferty prywatne

Oferty prywatne to przydatne rozwiązanie, gdy chcesz zaoferować jakiś produkt konkretnemu klientowi tak, by nie mogli kupić go inni. Cena wystawienia oferty prywatnej jest taka sama jak oferty standardowej, czyli 0,20 USD. 

Prowizje od sprzedaży

Prowizje od sprzedaży to opłaty, które Etsy pobiera, gdy klient dokona zakupu w Twoim sklepie. W przeciwieństwie do opłat za oferty prowizje od sprzedaży naliczane są tylko w przypadku produktów, które znajdą nabywców. 

Podstawowe informacje o prowizjach od sprzedaży:

  • Etsy pobiera 5% łącznej ceny produktu (plus koszty opakowania prezentowego, jeśli zostało dodane) w walucie podanej w ofercie.
  • Kwota pobranej prowizji zostanie automatycznie uwzględniona na Twoim rachunku płatniczym. 

Prowizje od kosztów wysyłki zamówienia:

Opłaty za przelew płatności

Opłata za przelew płatności to ustalona stawka, do której dodawany jest procent całkowitej ceny sprzedaży produktu. Stawka i procent różnią się w zależności od kraju. Opłaty są ustalane na podstawie całkowitej ceny sprzedaży produktu, łącznie z kosztami wysyłki i wszelkimi obowiązującymi podatkami obrotowymi.

Opłaty za przelew płatności są naliczane od każdej transakcji realizowanej za pośrednictwem Etsy Payments. Będą widoczne na Twoim rachunku płatniczym i zostaną potrącone przed dokonaniem wypłaty. Opłata za przelew płatności jest naliczana dodatkowo ― obok prowizji od sprzedaży obowiązującej na Etsy. 

Dowiedz się więcej o opłatach za przelew płatności

Zapoznaj się z naszymi przewodnikami dla początkujących, aby ułatwić sobie start na Etsy.

Did this help?
Why didn’t this article help you? (select all that apply, required question)

Thanks for your feedback!

Nadal masz pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy